Actueel

Onderhoud molens en (rijks)subsidie


De molens die door het rijk zijn geregistreerd als beschermd monument kunnen aanspraak maken op subsidie in de onderhoudskosten voor een periode van 6 jaar, bekend als de Brim (Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten). Het overgrote deel van de Zeeuwse Molens maakt daar dankbaar gebruik van. Immers molens zijn onderhoudsgevoelige objecten van bedrijf en techniek.
In het jaar vóór het verstrijken van een zes jaarlijkse periode dient een eigenaar in de maanden februari/maart een aanvraag in voor de nieuwe periode. Voor nagenoeg alle molens in Zeeland geldt dat een nieuwe aanvraag begin volgend jaar moet worden ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie over de jaren 2019-2024. Daarvoor gelden –vaak stringente- spelregels. Dat betekent onder andere dat het verre van verstandig is tot volgend jaar te wachten met het voorbereiden van uw aanvragen. Er komt veel bij kijken! En omdat er veel molens gelijktijdig instromen is het zaak tijdig aan te kloppen bij een adviesbureau of deskundige om de aanvraag gedegen te kunnen voorbereiden. Voor het verkrijgen van rijkssubsidie gelden de volgende bepalingen. De Brim en de uitvoeringsregeling Sim bepalen dat voor molens een subsidie van 50% van maximaal € 60.000 aan onderhoudskosten over een periode van zes jaar mogelijk is. (Vóór 2013 was dat nog 60% van maximaal € 50.000). Wanneer het budget ontoereikend is om alle aanvragen te honoreren, dan komen de aanvragen met de laagste totale kosten in de meerjarenbegroting als eerste voor subsidie in aanmerking. Voor een subsidieaanvraag is onder meer nodig: • Meerjarenbegroting per rijksmonument volgens een door het rijk opgezet begrotingsmodel (incl. 5 deelbegrotingen). Uiteraard is hierbij van belang wat gerekend wordt onder subsidiabele kosten en subsidiabel uurloon. De door het rijk vastgestelde ‘leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013” telt als toetsingskader. Als max. uurloon hanteert het rijk € 37,50 (excl. algemene kosten, winst en risico en BTW) • Actueel inspectierapport welke niet ouder is dan 2 jaar op het moment van indienen van de aanvraag. Het rapport geeft inzicht in de gebreken, oorzaken en eventuele gevolgen daarvan. Daarnaast geeft het adviezen over de uit te voeren werkzaamheden in volgorde van urgentie en over de termijnen van aanpak. Het rapport dient opgesteld te zijn door een deskundige. • Veelal zal een inspectierapport kleurenfoto’s bevatten welke ter onderbouwing van de rapportage dienen. Mochten die foto’s daarin niet zijn opgenomen moeten die los worden bijgevoegd en duidelijk omschreven. Onder scheid wordt gemaakt tussen 4 tot 10 actuele overzichtsfoto’s en 10 tot 25 actuele detailfoto’s die een duidelijke indruk geven van de aard en omvang van het gebrek of gebreken. Alle foto’s voorzien van de opnamedatum en een beschrijving. Formaat minimaal 10 x 15 cm. • Een werkomschrijving bevattende een overzicht van de aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden en omschrijving van de beoogde resultaten. Nader omschreven de constructies, materialen, afwerkingen en kleuren en de manier van uitvoering en verwerking. Bij ingrijpende werkzaamheden dient een en ander opgenomen te zijn in een bestek of besteksparagrafen. • U kunt uw aanvraag digitaal of op papier indienen, via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Binnen 22 weken gerekend vanaf 31 maart krijgt u bericht en bij een positieve beslissing gaat de subsidie in het jaar volgend op de aanvraag in. • Let op: de RCE kan aanvullende informatie opvragen. Als u die niet levert, wordt uw aanvraag afgewezen. Zoals uit het voorgaande blijkt dekt het subsidie maximaal 50% van de subsidiabel geachte werkzaamheden. Dat betekent gelijker tijd dat 50% uit eigen middelen gedekt moeten worden. Voor de meeste eigenaren geen sinecure! Het recent afschaffen door de provincie Zeeland van het subsidie in de instandhoudingskosten laat zich op pijnlijke wijze gevoelen. Temeer als bedacht wordt dat elke moleneigenaar naast de subsidiabele kosten doorgaans ook posten heeft die niet subsidiabel zijn zoals verzekeringskosten, bestuurskosten, etc. Als bestuur van De Zeeuwse Molen maken wij ons daar ernstige zorgen over en nemen nu al waar dat er verschillende molens zijn waar het onderhoud om louter financiële redenen achterblijft. Dat neemt niet weg dat wij eigenaren nadrukkelijk adviseren aanvragen bij het rijk in te dienen die, vanuit de molen geredeneerd, noodzakelijk zijn. Nadat een beschikking van het rijk is ontvangen zal in een aantal gevallen op zoek gegaan moeten worden naar gelden om het onderhoudsprogramma uitgevoerd te krijgen. Uiteraard is De Zeeuwse Molen bereid mee te denken, ook in die fase. Daartoe kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Voor nadere onderbouwing en het voorbereiden en indienen van een subsidieverzoek zie: www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies/instandhoudingssubsidie-aanvragen www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/subsidies www.monumenten.nl
Sint Philipsland 'De Hoop'
Actueel

Pagina 1 van 12  > >>

Beste molenliefhebbers,

Het bestuur van vereniging De Zeeuwse Molen heeft, op advies van de overheid, besloten om de algemene ledenvergadering van vrijdag 27 maart 2020 niet door te laten gaan. Ook het Heer Hendrikhuis, waar onze vergadering gehouden zou worden, is voorlopig gesloten. Graag zien we u komend najaar terug op onze najaarsvergadering!